سخنرانان

رضا دهقان

رضا دهقان معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران