روابط مالی نفت با دولت

علی کاردر

علی کاردر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران