دورنمای تولید و مصرف گاز و ارتباط آن با شدت مصرف انرژی و تخصیص گاز مازاد

پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده