تنوع قراردادها، مشارکت ها و روش های توسعه با توجه به اندازه میدان های نفتی

اسامی سخنرانان این نشست، به زودی اعلام خواهد شد.

مطلبی پیدا نشد