نظام حکمرانی صنعت گاز و تاثیر آن بر اقتصاد و امنیت ملی

دوشنبه ۱۱ بهمن ماه – ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰

 

سخنرانان

رییس نشست : مهندس حمیدرضا عراقی – رییس هیئت مدیره شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت(OICO)

اعضای نشست:

دکتر محمدرضا صدیقی – مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران

دکتر فرزین مینو – معاون سابق وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

دکتر مسعود نیلی – استاد دانشگاه صنعتی شریف

حمیدرضا عراقی

حمیدرضا عراقی رییس هیئت مدیره شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت(OICO)

فرزین مینو

فرزین مینو معاون سابق وزير نفت در توسعه مديريت و سرمایه انسانی