Home Contact


راهبردهای توسعه و سرمایه گذاری در بخش نفت و نیرو ایران
درونزایی و برونگرایی   محورهای همایش

  • بررسی مدل‎های کسب و کار و ساختار شرکت‎های ملی نفت(NOC)  و اکتشاف تولید (P&E)
  • ضرورت اجرای طرح‎های ازدیاد برداشت از میادین نفت وگاز ایران و مروری بر تجارب جهانی
  • راهبردهای حضور جدی و تقویت بخش خصوصی در صنایع نفت و گاز ایران
  • رگولاتوری در بخش انرژی، تجارب جهانی و راهبردهای ملی
  • برنامه‎های آتی صنعت پتروشیمی
  • راهبردهای توسعه بخش پایین‎دست
  • چالش‎ها و راهكارهای ارتقای فناوری پس از انتقال آن
  • مدل های سرمایه‎گذاری و مشارکت شرکت‎های خارجی با بخش خصوصی ایران در صنعت برق
  • تجربیات سرمایه‎گذاری داخلی و خارجی در بخش برق